ru by Версия сайта для слабовидящих

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ - ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

Шляхам жыцця Максіма Гарэцкага
Біяграфiя Літаратурная спадчынаЛітаратурна-крытычныя і метадычныя матэрыялы Галерэя

Літаратурна-крытычныя і метадычныя матэрыялы

Бугаёў, Д. Вернасць прызванню : творчая індывідуальнасць Івана Мележа / Дзмітрый Бугаёў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. — 239 с.

У кнізе даследуецца жыццёвы і творчы шлях народнага пісьменніка Беларусі Івана Мележа.

Гніламёдаў, У. Іван Мележ : нарыс жыцця і творчасці / Уладзімір Гніламёдаў. — Мінск : Народная асвета, 1984. — 128 с. : фота. — (Народныя пісьменнікі БССР).

Аўтар знаёміць чытачоў з жыццёвым і творчым шляхам народнага пісьменніка Беларусі Івана Паўлавіча Мележа, аналізуе найбольш значныя творы, раскрывае своеасаблівасць яго таленту, вытокі творчасці.

Драздова, З. У. Майстэрства слова : моўна-стылявыя асаблівасці "Палескай хронікi" Івана Мележа / З. У. Драздова ; Акадэмія навук Беларусі. — Мінск : Навука і тэхніка, 1993. — 136 с.

Прысвечана сістэмнаму гістарычна-тэарэтычнаму даследаванню моўна-стылявых праблем творчасці класіка беларуска літаратуры I. Мележа.

Зборнік навуковых матэрыялаў, прысвечаных 75-годзю і 130-годдзю з дня нараджэння Івана Мележа і Марыі Радзевіч / Брэсцкі дзяржаўны універсітэт, Філалагічны факультэт ; [рэдартары: В. Я. Ляшук, У. А. Сенькавец]. — Брэст, 1999. — 124 с.

У зборнік увайшлі даклады, прачытанныя на навукова-практычных канферэнцыях, прысвечанных юбілеям Івана Мележа і Марыі Радзевіч.

Іван Мележ : кароткі бібліяграфічны даведнік / Дзяржаўная бібліятэка імя У. І. Леніна ; [складальнік: І. У. Смыкава ; рэдактар: Н. Б. Ватацы]. — Мінск, 1963. — 29 с. : іл.

Кароткі бібліяграфічны даведнік "Іван Мележ" прысвечаны творчай дзейнасці папулярнага празаіка і драматурга.
У даведнік уключаны асобныя выданні твораў пісьменніка ў арыгінале, у перакладзе на замежныя мовы, публікацыі мастацкіх твораў у зборніках і перыядычных выданнях, найбольш важныя крытычныя, публіцыстычныя артыкулы і выступленні пісьменніка, аўтабіяграфічныя, біяграфічныя, бібліяграфічныя матэрыялы, асноўная крытычная літаратура аб творчасці пісьменніка, рэцэнзіі на асобныя кнігі і на спектаклі па п'есах I. Мележа.

Кулешов, Ф. И. Подвиг художника : литературный путь И. Мележа / Ф. И. Кулешов. — 2-е издание, дополненное и переработанное. — Минск : Издательство БГУ, 1982. — 224 с.

Книга представляет собой дополненное и расширенное издание монографии, в которой дан целостный очерк жизни и литературно-художественного творчества лауреата Ленинской премии, народного писателя Беларуси Ивана Павловича Мележа.

Куляшоў, Ф. І. Іван Мележ : літаратурная біяграфія / Фёдар Куляшоў. — Мінск : Беларусь, 1968. — 179 с.

У сваей новай кнізе Ф. Куляшоў усебакова разглядае творчасць вядомага беларускага празаіка Івана Мележа, вызначае тэматычную накіраванасць пошукаў пісьменніка, меру ідэйнай значнасці яго твораў, характарызуе асаблівасці творчай манеры I. Мележа.

Ляшук, В. Я. Вывучэнне творчасці пісьменніка. Іван Мележ у школе : дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / В. Я. Ляшук. — 2-е выданне. — Мінск : Аверсэв, 2005. — 191 с.

У кнізе змешчаны метадычныя парады па вывучэнні апавядання "У гарах дажджы", манаграфічнай тэмы, прысвечанай гэтаму пісьменніку, якая ўключае біяграфію і раман "Людзі на балоце".
У дапаможніку даецца сістэма ўрокаў па творы і тэме, апісваюцца творы па дзвюх праграмах, па якіх працуюць сучасныя школы. Настаўнікам і студэнтам філалагічных факультэтаў ВНУ краіны прапануецца асобаснаарыентаваная методыка правядзення ўрокаў. Творы I. Мележа аналізуюцца з ухілам на іх агульначалавечы змест і на выяўленне аўтарскай пазіцыі.

Сказ пра Івана Мележа = Сказ об Иване Мележе : [фотаальбом] / аўтар-складальнік А. М. Адамовіч. — Мінск : Беларусь, 1984. — 63 с.

У кнізе асвятляецца жыццёвы і творчы шлях народнага пісьменніка Беларусі Івана Мележа. У выданні змяшчаецца шмат фотаздымкаў.

Смыкоўская, В. І. Творчая канцэпцыя пісьменніка : задума і мастацкае ўвасабленне ў "Палескай хроніцы" І. Мележа / В. І. Смыкоўская. — Мінск : Выдавецтва БДУ, 1976. — 112 с. : фота.

Кніга прысвечана вывучэнню творчай канцэпцыі I. Мележа ў дылогіі "Палеская хроніка". Аўтар уводзіць чытача ў складаны свет мележаўскіх ідэй і вобразаў, у творчую лабараторыю пісьменніка, аналізуе асаблівасці мастацкай структуры рамана, вызначае непаўторнасць і арыгінальнасць мыслення празаіка.
У манаграфіі выкарыстаны багатыя архіўныя матэрыялы, супастаўлены накіды і варыянты, рукапісная, часопісная і кніжная рэдакцыі "Палескай хронікі", прасочана ўзаемасувязь зстэтычных поглядаў I. Мележа і яго творчай практыкі.

Успаміны пра Івана Мележа / складальнік Л. Я. Пятрова-Мележ. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. — 415 с.

Гэтую кнігу склалі ўспаміны тых, хто блізка ведаў народнага пісьменніка Беларусі, лаўрэата Ленінскай прэміі Івана Мележа. З яе паўстае ў жывым абліччы чалавек вялікага таленту і мужнасці, высокага грамадзянскага сумлення і выключнай чалавечай абаяльнасці.

Артыкулы:

 • Авласенко, И. В поисках идеала : [к 95-летию Ивана Мележа, белорусского писателя] / Игорь Авласенко // Нёман. — 2016. — № 2. — С. 187—199 : фото.
 • Андраюк, С. Дарога ў вялікае жыццё : Іван Мележ / Серафім Андраюк // Пісьменнікі. Кнігі : літаратурна-крытычныя артыкулы / Серафім Андраюк. — Мінск, 1997. — С. 69—107.
 • Андраюк, С. Талент глыбока беларускi / С. Андраюк // Полымя. — 2001. — № 2. — С. 253—272.
 • Аўласенка, І. Запаветы Івана Мележа / Ігар Аўласенка // Полымя. — 2014. — № 2. — С. 134—145.
 • Бугаёў, Дз. Некалькі згадак пра Івана Мележа / Дзмітрый Бугаёў // Служэнне Беларусі : праблемныя артыкулы, літаратурныя партрэты, эсэ, успаміны / Дзмітрый Бугаёў. — Мінск, 2003. — C. 169—180.
 • Бугаёў, Дз. Радасці і боль мастака : роздум пра Івана Мележа / Дзмітрый Бугаёў // Спавядальнае слова : літаратурная крытыка, успаміны / Дзмітрый Бугаёў ; [мастак Л. А.Стрыжак]. — Мінск, 2001. — С. 3—27.
 • Бярозкін, Р. Ваенныя дзённікі Івана Мележа / Рыгор Бярозкін // Паэзія — маё жыццё : літаратурна-крытычныя артыкулы / Рыгор Бярозкін. — Мінск, 1989. — C. 368—373.
 • Вальчанка, В. Пісьменніка запатрабавалі чытачы : [пра літаратурны музей Івана Мележа, што знаходзіцца ў в. Глінішчы на Палессі] / Вольга Вальчанка // Рэспубліка. — 2017. — 31 жніўня. — С. 9 : фота.
 • Вішнеўскі, А. Свеціць нам усмешка Ганны : [80 год з дня нараджэння І. Мележа] / А. Вішнеўскі // Беларуская думка. — 2001. — № 2. — С. 102—110.
 • Вішнеўскі, І. Сын Палескай зямлі. Пісьменнік Іван Мележ / Іван Вішнеўскі // Белорусская военная газета. — 2018. — 6 сентября. — С. 7.
 • Войцік, М. Палескія скарбы — па-мастацку : [цікавыя факты пра першае выданне рамана "Людзі на балоце" Івана Мележа] / Марыя Войцік // Літаратура і мастацтва. — 2016. — 12 лютага. — С. 15 : фота.
 • Галоўка, С. Подзвіг Івана Мележа : [накіды да творчага партрэта народнага пісьменніка Беларусі] / Сяргей Галоўка // Беларуская думка. — 2016. — № 3. — С. 32—38 : фота. 
 • Гарадніцкі, Я. Іван Мележ. Наратыўныя асаблівасці паэтыкі "Палескай хронікі" / Яўген Гарадніцкі // Па абодва бакі тэксту : увасабленні. Інтэрпрэтацыі / Яўген Гарадніцкі ; [навуковы рэдактар І. В. Саверчанка] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы. — Мінск, 2018. – C. 157—173.
 • Гніламёдаў, У. Пісьменнік, які любіў сваіх герояў : [народны пісьменнік Беларусі Іван Мележ] / Уладзімір Гніламёдаў // Полымя. — 2016. — № 2. — С. 114—120.
 • Гніламёдаў, У. Талант эпічны, эпічнасць мыслення : [народны пісьменнік Беларусі Іван Мележ] / Уладзімір Гніламёдаў // Белая Вежа. — 2016. — № 8. — С. 7—14 : фота.
 • Гулецкая, Г. М. Жыццёвы і творчы шлях Івана Мележа : [X клас] / Г. М. Гулецкая // Беларуская мова і літаратура. — 2015. — № 1 — С. 32—36.
 • Дасаева, Т. М. "Жыць для літаратуры..." : Іван Мележ / Т. М. Дасаева // Беларуская літаратура XX — пачатку XXI стагоддзя : вучэбны дапаможнік для студэнтаў / Т. М. Дасаева. — Мінск, 2016. — С. 85—94.
 • Ліпскі, У. Зоркі Мележа : старонкі з дзённіка / Уладзімір Ліпскі // Сельская газета. — 2019. — 23 марта. — С. 31.
 • Мазанік, Л. Летапіс жыцця і творчасці І. П. Мележа / Л. Мазанік // Полымя. — 1985. — № 2. — С. 171—187.
 • Мележ Іван Паўлавіч (8.0.1921 г.—9.8.1976 г.) // 250 асоб з Беларусі ў дыялогах культур = 250 people from Belarus in the dialogue of cultures / [рэдактары: Т. Л. Пісарэнка, Л. У. Языковіч ; пераклад на англійскую мову Л. М. Серады]. — Мінск, 2008. — С. 241—242.
 • Мележ, Л. Некалькі згадак пра тату / Людміла Мележ // Полымя. — 2020. — № 5.— С. 128—132.
 • Мележ, Л. У снах гуляю з бацькам па набярэжнай Ялты : [гутарка з Людмілай Мележ, старэйшай дачкой Івана Мележа] / Л. Мележ ; запісала Ірына Свірко // Советская Белоруссия. — 2016. — 5 февраля. — С. 5 : фота.
 • Мележ, Л. Што адчувае маё сэрца : [народны пісьменнік Беларусі Іван Мележ] / Людміла Мележ // Маладосць. — 2016. — № 2. — С. 136—138 : фота.
 • Міхальчук, В. У. Праблема чалавечага шчасця ў рамане Івана Мележа "Людзі на балоце" / В. У. Міхальчук // Беларуская мова і літаратура. — 2009. — № 2. — С. 40—44.
 • Мяснікоў, А. Іван Мележ (1921—1976) : праўда аб "Людзях на балоце" / Анатоль Мяснікоў // Сто асоб беларускай гісторыі : гістарычныя партрэты / Анатоль Мяснікоў. — 2-е выданне, дапрацаванае. — Мінск, 2009. — С. 290—293.
 • Петрова-Мележ, Л. Начало и конец : из воспоминаний об Иване Мележе / Л. Петрова-Мележ // Нёман. — 1996. — № 2. — С. 148—199.
 • Поклонская, О. О писательском и личном счастье / Ольга Поклонская // Алеся. — 2020. — № 7. — С. 6—9 : фото.
 • Рублеўская, Л. Класіка пачалася ў Гнілішчах / Людміла Рублеўская // Советская Белоруссия. — 2020. — 8 февраля. — С. 16.
 • Ускова, Т. Наш Іванка, Паўлаў сын : [да 95-годдзя беларускага класіка Івана Мележа] / Таццяна Ускова // Советская Белоруссия. — 2016. — 8 февраля. — С. 6 : фото.
 • Шур, В. Малая Радзіма ў творчасці Івана Мележа / Васіль Шур // Роднае слова. — 2018. —№ 12. — С. 36—37.


На выставе прадстаўлена літаратура аб жыцці і творчасці І.П. Мележа
з фонда УК "Магілёўская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна".

Президент Республики Беларусь Министерство культуры Республики Беларусь Могилевский областной исполнительный комитет Национальная библиотека Беларуси Науиональный правовой интернет-портал