Выбярыце раздзел:

Літаратурна-крытычныя і метадычныя матэрыялы

 

Аркадзь Куляшоў = Аркадий Кулешов : [выяўленчы матэрыял] / [складальнік В. А. Куляшова ; аўтар тэксту П. Е. Панчанка]. — Мінск : Беларусь, 1985. — 79 с.

Гэты альбом — своеасаблівая ілюстраваная энцыклапедыя жыцця Аркадзя Куляшова, яго асяроддзе, эпохи і часа.
Змешчаныя ў альбоме шматлікія фотаздымкі дапамогуць глыбей зразумець душу паэта, яго пісьменніцкі і грамадзянскі подзвіг. Пры жыцці паэта на беларускай, рускай і іншых мовах братніх народаў было выдадзена 93 яго кнігі.


 

Березкин, Г. Аркадий Кулешов : критико-биографический очерк / Г. Березкин. — Москва : Советский писатель, 1960. — 153 с.

В книге рассматривается творчество А. Кулешова в контексте того времени. Озвучены новые факты, мысли о творчестве паэта.
Поэзия Кулешова до последеней строки устремлена к будущему, в непрерывном движении "только вперед"…


 

Бечык, В. Шлях да акіяна : кніга пра паэзію Аркадзя Куляшова / Варлен Бечык. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1981. — 270 с.

Пра духоўныя далягляды і мастацкі свет паэзіі Аркадзя Куляшова, пра яе сувязі з часам і жыццём народа ідзе размова ў кнізе. Прасочваецца творчы шлях народнага паэта Беларусі ад вытокаў да акіянскіх прастораў, перачытваюцца галоўныя творы выдатнага майстра савецкай паэзіі.
Кніга адрасуецца не толькі спецыялістам, але і настаўнікам літаратуры, студэнтам, бібліятэкарам — усім, хто любіць паэзію і цікавіцца ёю.


 

Бярозкін, Р. Аркадзь Куляшоў : нарыс жыцця і творчасці / Рыгор Бярозкін. — Мінск : Народная асвета, 1978. — 192 с. : іл.

У гэтай кнізе аўтар пільна прасочвае вытокі творчасці таленавітага і самабытнага беларускага паэта Аркадзя Куляшова, раскрывае пленныя творчыя пошукі, дае грунтоўны і тонкі аналіз яго паэтычных здабыткаў. У кнізе выяўляецца адзінства, цесная знітаванасць жыццёвага шляху паэта і яго творчасці, пераканаўча падаецца яго яркая індывідуальная манера і шырокі тэматычны дыяпазон.


 

Голуб, Т. Летапіс жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова / Тэрэза Голуб ; [рэдактар М. І. Мушынскі] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск : Беларуская навука, 2012. — 308 с. : іл.

Манаграфія ахоплівае розныя бакі шатграннай жыццёвай і творчай дзейнасці народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова. Сабраныя, вывучаныя і пададзеныя ў храналагічнай паслядоўнасці дакументальныя факты падмацаваны цытатамі з выступленняў, артыкулаў самога пісьмеінніка і навуковых прац даследчыкаў, з успамінаў, лістоў родных і сяброў А. Куляшова, што стварае пэўны грамадскі фон, спрыяе ўспрыняццю асобы паэта ў кантэксце часу, той гістарычнай эпохі, у якую яму давялося жыць.
Пададзеныя ў "Летапісе жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова" звесткі істотна дапаўняюць выкладзеную ў падручніках і даведніках біяграфію паэта. Гэта абумоўлівае запатрабаванасць выдання шырокай чытацкай аўдыторыяй: даследчыкамі, выкладчыкамі, студэнтамі, школьнікамі, архівістамі, тэкстолагамі, музейнымі работнікамі, выдаўцамі і інш.


 

Грынчык, М. Аркадзь Куляшоў : крытыка-біяграфічны нарыс / Мікола Грынчык. — Мінск : Беларусь, 1964. — 158 с. : іл.

Крытыка-біяграфічны нарыс М. Грынчыка прысвечаны жыццю і творчасці Аркадзя Куляшова — аднаго з найбольш таленавітых і папулярных пісьменнікаў Савецкай Беларусі.
Паэтычная дзейнасць А. Куляшова непарыўна звязана з нашай слаўнай эпохай, з поспехамі і дасягненнямі савецкага народа на розных этапах сацыялістычнага будаўніцтва. У адпаведнасці з гэтым творчы шлях паэта разглядаецца на шырокім фоне гістарычных падзей, у святле тых ідэйна-творчых задач, якія вылучала перад савецкай літаратурай само жыццё.
Паэзія Аркадзя Куляшова захапляе чытача сваей рамантычнай узнёсласцю, філасофскай задуменнасцю, глыбінёй і шчырасцю пачуццяў. У кнізе вызначаны найбольш характэрныя асаблівасці творчага метаду і стылю пісьменніка, раскрываецца "сакрэт" неслабеючай эстэтычнай дзейснасці яго выдатных вершаў і паэм.

 

Сэрца, дзе ўсёй зямлі трывога... : метадычныя парады ў дапамогу святкавання 100-годдзя Аркадзя Куляшова / Установа культуры "Магілёўская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна", Аддзел маркетынгу і бібліятэказнаўчай работы ; [складальнік Ю. А. Касцюк ; рэдактар Т. Г. Пашкоўская ; адказны за выпуск В. А. Чумакова]. – Магілёў : Магілёўская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна, 2013. – 60 с. – (Магілёўшчына: з гісторыі краю і лёсу людзей ; вып. 11).

У метадычных рэкамендацыях прадстаўлены інфармацыйныя (летапіс жыцця і творчасці паэта), даведачна-бібліяграфічныя (план кніжнай выставы, бібліяграфічны агляд твораў) і іншыя матэрыялы ў дапамогу правядзення святочных мерапрыемстваў.
Да метадычных парад маецца электронны дадатак на DVD-дыску, які ўключае: сцэнарыі мерапрыемстваў, мультымедыйныя прэзентацыі, аўдыя- і відэаматэрыялы, фотадакументы, тэматычныя падборкі найбольш вядомых вершаў А. Куляшова,падборку вершаў-прысвячэнняў паэту,інфармацыйна-рэкламныя матэрыялы.
Выданне прызначана для бібліятэчных работнікаў, настаўнікаў, педагогаў-арганізатараў, выхавальнікаў, работнікаў устаноў культуры, усіх зацікаўленых творчасцю Аркадзя Куляшова.


Артыкулы:

Арлова, А. Г. Вывучэнне верша Аркадзя Куляшова "Бывай..." : 8 клас / А. Г. Арлова // Беларуская мова і літаратура. — 2008. — № 5. — С. 38—42.

Арочка, М. М. Аркадзь Куляшоў (1914-1978) / М. М. Арочка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т. 3. / рэдактар У. В. Гніламёдаў [і інш.]. — Мінск, 2002. — С. 416—456.

Аўласенка, І. Маналог Аркадзя Куляшова пра гістарычны лёс Бацькаўшчыны : [жыццёвы шлях паэта, ураджэнца вёскі Саматэвічы] / Ігар Аўласенка // Полымя. — 2013. — № 7. — С. 135—146.

Балоцька, А. К. "Есць у паэта свій аблог цалінны…" : вечарына, прысвечаная творчасці А. Куляшова / А. К. Балоцька // Беларуская мова і літаратура. — 2008. — № 5. — С. 43—45.

Балоцька, А. К. Жыццё і творчасць Аркадзя Куляшова : крыжаванка / А. К. Балоцька // Беларуская мова і літаратура. — 2008. — № 5. —  С. 42.

Бахарэвіч, А. Таемны сшытак : Аркадзь Куляшоў / Альгерд Бахарэвіч // Радыё свабода [Электроны рэсурс] : сайт. — 2012. — 4 мая. — Рэжым доступу: http://www.svaboda.org/content/transcript/24569076.html

Бечык, В. Урокі Куляшова / Варлен Бечык // Полымя. — 2011. — № 2. — С. 142—144.

Бечык, В. Паэзія Аркадзя Куляшова / Варлен Бечык // Бечык, В. Л. Выбранае : літаратурна-крытычныя артыкулы / Варлен Бечык. — Мінск, 1989. — С. 94—134.

Варанько, К. Д. Выдатны майстар паэзіі : да 90-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі А. А. Куляшова (1914-1978) / К. Д. Варанько  // Веснік адукацыі. — 2004. — № 2. — С. 60—61.

Варанько, К. Д. Аркадзь Куляшоў (1914—1978) / К. Д. Варанько // Беларуская мова і літаратура. — 2012. — № 10. — С. 41—42.

Вішнеўскі, А. Мільёны лёсаў у адным : [пра творчы шлях Аркадзя Куляшова] / А. Вішнеўскі  // Беларуская думка. — 2004. — № 2. — С. 36—42.

Вярцінскі, А. "Пішу: я, сведка ўсіх падзей..." : [да 85-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова] / Анатоль Вярцінскі // Вярцінскі, А. Выбраныя творы / Анатоль Вярцінскі. — Мiнск, 2009. — С. 375—378.

Гарадніцкі, Я. Класік беларускай паэзіі ХХ стагоддзя — Аркадзь Куляшоў / Яўген Гарадніцкі // Роднае слова. — 2009. — № 2. — С. 71—74.

Гниломедов, В. Уроки Аркадия Кулешова / В. Гниломедов  // Неман. — 2004. — № 5. — С. 174—186.

Гніламёдаў, У. Паэма пра Кастуся Каліноўскага : [паэзія Аркадзя Куляшова] / Уладзімір Гніламёдаў // Полымя. — 2011. — № 2. — С. 126—132.

Голуб, Т. "Я — акіяну жытняга калоссе..." / Т. Голуб  // Роднае слова. — 2005. — № 1. — С. 83—88.

Ермаковіч, К. А. Філасофія шчасця ў кантэксце трагедыі часу : [па старонках паэмы "Цунамі" Аркадзя Куляшова] / К. А. Ермаковіч // Куляшоўскія чытанні : материалы Международнай научно-практической конференци, 27—28 апреля 2011 г., Могилев. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. — С. 88—91.

Золата паэзіі і медзякі рыторыкі : пра Аркадзя Куляшова / Бугаёў, Д. Я. Спавядальнае слова : літаратурная крытыка, успаміны / Дзмітрый Бугаёў. — Мінск, 2001. — С. 245—261.

Клімуць, Я. І. Вобразы сяброў-паэтаў у творчасці Аркадзя / Я. І. Клімуць // Куляшоўскія чытанні : материалы Международнай научно-практической конференци, 27-28 апреля 2011 г., Могилев. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. — С. 112—115.

Клімуць, Я. І. Праблемы вайны і міру ў паэзіі Аркадзя Куляшова 60—70-х гг. / Я. І. Клімуць // Куляшоўскія чытанні : материалы Международнай научно-практической конференци, 24 апреля 2009 г., Могилев. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. — С. 33—35.

Куляшоў Аркадзь Аляксандравіч // 250 асоб з Беларусі ў дыялогах культур / адказны за выпуск А. М. Сасім. — Мінск, 2008. — С. 239—240.

Лаўшук , А. С. Паэт-патрыёт, паэт-воін : да 95-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова / А. С. Лаўшук // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. — 2009. — № 1 (32). — С. 261—265.

Ліпаева, Т. К. Бязмежная самаахвярнасць маці ў баладзе А. Куляшова "Маці" / Т. К. Ліпаева // Беларуская мова і літаратура. — 2013. — № 3. — С. 11—14.

Марціновіч, А. І вечнасць радка, як вечнасць жыцця : [да 90-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова] / А. Марціновіч  // Полымя. — 2004. — № 2. — С. 172—181.

Маслоўскі, В. У сэрцы і думках... : успаміны пра Аркадзя Куляшова / Віталь Маслоўскі // Роднае слова. — 2005. — № 2. —  С. 84—85.

Мінскевіч, С. Душа героя паводле Аркадзя Куляшова : [пра паэзію А. Куляшова] / Серж Мінскевіч // Полымя. — 2011. — № 2. — С. 133—141.

Навумовіч, У. А. Аркадзь Куляшоў / У. А. Навумовіч // Навумовіч, У. А. Беларуская літаратура : вучэбны дапаможнік / У. А. Навумовіч. —  Мінск, 2007. — С. 383—392.

Несцяровіч, В. Б. Сімвалічныя вобразы ў паэзіі А. Куляшова / В. Б. Несцяровіч // Куляшоўскія чытанні : материалы Международнай научно-практической конференци, 24 апреля 2009 г., Могилев. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. — С. 56—59.

Пруднікаў, П. З-пад Бесядзі ціхай, шумлівых лясоў : [успаміны аўтара пра знаёмства с творчасцю А. Куляшовым] //  Пруднікаў, П. Далёкае, але не забытае :  успаміны / Павел Пруднікаў. —  Мінск, 1988. —  С. 160—166.

Прырода ў паэтычным адлюстраванні Аркадзя Куляшова // Бельскі, А. Галасы і вобразы : літаратурна-крытычныя артыкулы / Алесь Бельскі. — Мінск, 2008. — С. 22—28.

Прыходзька, П. Крыніца надзеі : [пра знаёмства з творчасцю і асобай А. Куляшова] / Пятро Прыходзька // Прыходзька, П. На хвалях часу : кніга сардэчнай памяці / Пятро Прыходзька. — Мінск, 2005. — С. 30—53.

Рублевская, Л. Карусель для Алеси : [про белорусского писателя Аркадия Кулешова] / Людмила Рублевская // Рублевская, Л. Рифма ценою в жизнь : эссе по истории белорусской литературы / Людмила Рублевская. — Минск, 2013. — С. 259—264.

Сувязь з часам і людзьмі. Роздум над паэзіяй Аркадзя Куляшова // Мішчанчук, М. І. Беларуская літаратура ХХ ст. : вучэбны дапаможнік / М. І. Мішчанчук, І. С. Шпакоўскі. —  Мінск, 2001. — С. 269—288.

Чалавек у свеце : [аналіз паэтычнай творчасці А. Куляшова] // Бярозкін, Р. Паэзія – маё жыццё : літаратурна-крытычныя артыкулы / Рыгор Бярозкін. — Мінск, 1989. — С. 27—51.


Пакет інфармацыйна-рэкламных матэрыялаў

Усім зацікаўленым у падрыхтоўцы і правядзенні святочных мерапрыемстваў па папулярызацыі жыцця і творчасці паэта, для размяшчэння на інфармацыйных стэндах у навучальных установах, арганізацыях і прадпрыемствах, а таксама ў якасці раздатачнага матэрыялу абласная бібліятэка прапануе:

  • метадычныя парады, якія ўключаюць інфармацыйныя (летапіс жыцця і творчасці паэта), даведачна-бібліяграфічныя (план кніжнай выставы, бібліяграфічны агляд твораў) і іншыя матэрыялы ў дапамогу правядзення святочных мерапрыемстваў;
  • электронны рэсурс, які ўключае: сцэнарыі мерапрыемстваў, мультымедыйныя прэзентацыі, аўдыя- і відэаматэрыялы, фотадакументы, тэматычныя падборкі найбольш вядомых вершаў А. Куляшова, падборку вершаў-прысвячэнняў паэту, інфармацыйна-рэкламныя матэрыялы;
  • плакат "Куляшоў Аркадзь Аляксандравіч";
  • буклет "Паміж наступным і былым… Аркадзь Куляшоў";
  • настольны каляндар на 2014 год "Аркадзь Куляшоў. 100 гадоў з дня нараджэння";
  • кішэнны каляндар на 2014 год "Аркадзь Куляшоў. 100 гадоў з дня нараджэння";
  • кніжная закладка "Аркадзь Куляшоў (1914–1978)".

Кантакты для набыцця матэрыялаў: тэл.: 22-47-63 (аддзел маркетынгу), e-mail: market@library.mogilev.by

На выставе прадстаўлена літаратура аб жыцці і творчасці А. Куляшова
з фонда УК "Магілёўская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна".