Выбярыце раздзел:

Кнігі М. П. Пазнякова

На выставе прадстаўлены выданні Міхася Паўлавіча Пазнякова
з кніжных фондаў УК "Магілёўская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна".

 

Пазнякоў, М. Святое правіла... : вершы, пародыі, байкі, эпіграмы / Міхась Пазнякоў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. – 270 с.

Новую кнігу вядомага паэта, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі склалі творы, напісаныя за апошнія 15 гадоў. У іх – роздум пра наш час, любоў да Радзімы, бацькоўскага краю. Многія творы гучаць па-грамадзянску заклапочана і шчыра. Паэт услаўляе высокія духоўныя каштоўнасці, верыць у лепшае, упэўнена глядзіць у будучыню.
Нямала хвалюючых радкоў прысвечана жанчыне, цудоўным імгненням жыцця. Тварыць прыгажосць, дарыць людзям святло і радасць – менавіта такое святое правіла ў лірычнага героя гэтай кнігі.
Асобнымі раздзеламі ў зборніку пададзены пародыі на творы многіх сучасных паэтаў, а таксама байкі, гумарыстычныя вершы, эпіграмы.


 

Поздняков, М. П. Под синевой родных небес : стихи / Михаил Поздняков. – Минск : [б. и.], 2008. – 160 с. – (Библиотека Союза писателей Беларуси = Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі)

В книгу известного поэта, чьи стихи публикуются в литературных изданиях Беларуси, России и других стран, вошли произведения, написанные на русском языке, а также в переводе с белорусского. Автор воспевает родную Беларусь, отстаивает социальную справедливость, неразменные духовные ценности.
Поэтическая публицистика Михаил Позднякова, порой резкая, – это его взволнованный отклик на происходящее в мире и стране. Много искренних строк посвящено малой родине автора – Быховщине, где поэт по-прежнему черпает энергию и вдохновение.
В книге немало стихов с мягкой, теплой интонацией. Лирическому герою поэта присуще трепетное отношение к любви, к женщине, к матери.


 

Поздняков, М. П. Крутит время свои жернова : стихи / Михаил Павлович Поздняков. – Минск : Технопринт, 2004. – 112 с.

В книгу вошли стихи, написанные в разное время. В поэтической публицистике автор пишет о том, что происходит в мире, что особенно волнует нашего современника, отстаивает социальную справедливость, неразменные духовные ценности.

Значительное место занимает интимная лирика. Лирическому герою поэта присуще трепетное отношение к любви, к женщине.


 

Пазнякоў, М. Час надзеі : вершы / Міхась Пазнякоў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1991. – 175 с.

Паэтычнаму голасу Міхася Пазнякова (нарадзіўся на Быхаўшчыне) характэрны шчырасць, смеласць, яснасць і выразнасць думкі. Яго лірычны герой — удумлівы сучаснік, занепакоены ўсім, што адбылося і адбываецда ў нашым грамадстве. Высокая духоўнасць, любоў да роднай зямлі і людзей працы, чысціня чалавечых адносін, вера ў дабро і справядлівасць — галоўнае ў творчасці паэта. Апошні раздзел кнігі склалі літаратурныя пародыі, гумар.


 

Пазнякоў, М. П. Слоўнік эпітэтаў беларускай літаратурнай мовы / М. П. Пазнякоў. — Мн. : Навука і тэхніка, 1988. — 559 с.

Слоўнік эпітэтаў быў выданы ўпершыню ў Беларусі. У ім сабраны эпітэты болын чым да 400 найбольш ужывальных назоўнікаў беларускай мовы. Лексічны матэрыял ілюструецца прыкладамі з мастацкай літаратуры, фальклору, перыядычных і навукова-даведачных выданняў.
Багацце эпітэтаў у мове — паказчык яе развіцця, выразнасці гнуткасці, здольнасці перадаваць найтанчэйшыя рухі думкі, выяўляць самыя складаныя адценні паняццяў, характарыстык, фарбаў і іх паўтонаў пры апісанні рэчаў, прадметаў, раскрыцці разнастайных з'яў рэчаіснасці, перажыванняў чалавека.
Разлічан на пісьменнікаў, перакладчыкаў, работнікаў друку усіх, хто цікавіцца беларускай мовай.

Кнігі для дзяцей

 

Пазнякоў, М. Дзіўныя "Блізняты" : загадкі на беларуска-рускія амонімы  : для дзяцей малодшага школьнага ўзросту / Міхась Пазнякоў ; мастак В. С. Сідарава. – Мінск : Юнацтва, 1987. – 21 с. : іл.
Першая кніжка паэта.
Вам, вядома, ужо сустракаліся словы, якія ў беларускай і рускай мовах, маючы рознае значэнне, гучаць аднолькава або з нязначнымі адрозненнямі, што выкліканы спецыфікай арфаграфіі ці арфаэпіі гэтых моў... Беларуска-рускія амонімы ўзніклі ў працэсе ўзаемадзеяння дзвюх блізкароднасных моў, якія ў нашай рэспубліцы суіснуюць ва ўсіх сферах чалавечай дзейнасці.
Вельмі важна не блытаць значэнні гэтых слоў, бо ўзаемазамена іх можа прывесці да памылак, абсурду.
Загадкі ў гэтай кнізе напісаны так, што адгадкамі да іх з'яўляюцца беларуска-рускія амонімы. Кожная загадка таму і складаецца з дзвюх частак. Першая з іх напісана на беларускай мове і патрабуе, безумоўна, у якасці адгадкі беларускага слова-амоніма. Другая частка загадкі напісана на рускай мове і патрабуе ў якасці адгадкі рускага слова-амоніма. Пры гэтым абедзве часткі кожнай загадкі звязаны паміж сабой.


 

Пазнякоў, М. Побач з татам : вершы, лічылкі, загадкі / М. Пазнякоў ; мастак А. Лапіцкая. – Мінск : Юнацтва, 1988. – 46 с. : іл.

У зборнік увайшлі вершы, лічылкі, загадкі. Пранікліва, з тонкім лірызмам аўтар піша аб прыгажосці роднага краю, аб духоўным багацці яго людзей, імкнучыся прыцягнуць маленькіх чытачоў да карысных і патрэбных спраў.

Зіма

Разгулялася наўкруг
Юная мяцеліца,
Лебядзіны белы пух
Мне пад ногі сцелецца.


 

Пазнякоў, М. Тры чараздеі : вершы, скарагаворкі, загадкі / М. Пазнякоў ; мастак Я. І. Жылін. – Мінск : Юнацтва, 1991. – 111 с. : іл.

Аўтар піша аб прыгажосці роднай зямлі, духоўным багацці яе людзей, аб добрых справах, гульнях і забавах савецкіх дзяцей. Праца, Свет, Сяброўства – вось тры чараўніка, якія робяць жыццё шчаслівым – сцвярджае аўтар.

Кнігаўка

Кніг ніколі не чытала,
Алфавіт не ведае.
А чаму тады назвалі
Людзі кнігаўкай яе?


 

Пазнякоў, М. Ехаў поўны воз дзівос : вершы, смяшынкі, лічылкі, небыліцы, скорагаворкі, загадкі : для дзяцей малодшага школьнага ўзросту / М. П. Пазнякоў ; мастак В. А. Макаранка. – Мінск : Юнацтва, 1994. – 143 с. : іл.

Кніга паэта складаецца з некалькіх раздзелаў. У першым прадстаўлены вершы на самыя разнастайныя тэмы нашай рэчаіснасці. У другім раздзеле — смяшынкі, лічылкі, небыліцы. Трэці раздзел склалі скорагаворкі. Вельмі зацікавіць юных чытачоў і чацвёрты раздзел кнігі. Тут сабраны загадкі.


 

Пазнякоў, М. Шые вожык кажушок : вершы, лічылкі, калыханкі, нсбыліцы, смяшынкі, скорагаворкі, загадкі / М. П. Пазнякоў ; мастак Ю. Ц. Цярэшчанка. – Мінск : Юнацтва, 1996. – 140 с. : іл.

Кніга складаецца з чатырох раздзелаў, кожны з іх вучыць маленькіх чітачоў шчырасці і дабрыні, якая вельмі шрока разкрыта ў першым раздзеле "Шчырымі, руплівымі расцём". Знёміць у вершаванай форме з навакольным асяроддзям нас другі не меньш цікавы раздел "Адкрываем дзіўны свет", а чуласці да прыроднага наваколля нас вучыць трэцці раздел "Сэрцам слухаем прыроду". А пасля таго як мы ужо шмат чаму навучыліся можна і адпачыць з чацвёртым раздзелам гэтай цікавай кнігі "Гуляем, спачываем, весялімся, адгадваем" у якім прадстаулена мноства лічылак, калыханак, небыліц і смяшынак.
Дадзеная кніга будзе цікава не толькі дзецям, але і іх бацькам, кіраунікам дзіцячых садоў і іншых устаноў адукацыі.


 

Пазнякоў, М. Дарынка-весялінка : вершы, казкі, загадкі... : для дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту / М. П. Пазнякоў ; мастак А. Пратасеня. – Мінск : Юнацтва, 1999. – 143 с. : іл.

Кнігу "Дарынка-весялінка" лаўрэата Літаратурнай прэміі імя П. Броўкі склалі вершы, казкі, загадкі на самыя розныя тэмы. Маленькіх чытачоў чакае знаёмства і з вершаванымі окорагаворкамі, каламбурамі, лічэбнікам, забаўнай азбукай. Творы паэта вучаць юных чытачоў дабрыні, кемлівасці, любові да прыроды, чуйнасці да роднага слова.


 

Пазнякоў, М. П. Загадкі з поля і градкі : для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту / М. П. Пазнякоў ; мастак В. М. Барздыка. – Мінск : Ураджай, 2000. – 35 с. : іл.

Кніжку склалі вершаваныя загадкі на тэмы: Гародніна, садавіна, ягады; Палявыя расліны, кветкі, дрэвы; Жывёлы, птушкі, насякомыя; Грыбы; Неба, нябесныя свяцілы, зямля і вада, з'явы прыроды, час; Машыны, прыстаеаванні, прылады працы, прыборы.
Загадкі будуць садзейнічаць развіццю кемлівасці дзяцей, выхаванню добрых адносін да прыроды і рэчаў, любові да роднага слова.


 

Пазнякоў, М. П. Вавёрчына хатка : апавяданні, казкі : для дзяцей малодшага школьнага ўзросту / Міхась Пазнякоў ; мастак Уладзімір Аніська. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. – 95 с. : іл.

Кнігу вядомага дзіцячага пісьменніка Міхася Пазнякова склалі арыгінальныя апавяданні і казкі на самыя розныя тэмы. Яны вызначаюцца глыбокім веданнем дзіцячай псіхалогіі, адкрываюць шматколерны свет дзяцінства, хараство прыроды і чалавечай душы, хвалююць шчырасцю, любоўю да ўсяго жывога і прыгожага.


 

Падарожжа ў краіну загадак : для дзяцей малодшага школьнага ўзросту / М. П. Пазнякоў ; мастак С. А. Волкаў. – Мінск : Литература и Искусство, 2007. – 144 с. : іл.

Новую кнігу вядомага пісьменніка, паэта і перакладчыка, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя П. Броўкі Міхася Пазнякова склалі вершаваныя загадкі, загадкі-задачкі, шарады, метаграмы, анаграмы, загадкі на амонімы. Напісаныя з густам, займальныя, маляўнічыя, яны маюць вялікае пазнавальнае і навучальнае значэнне і будуць садзейнічаць выхаванню дабрыні, цікаўнасці, кемлівасці, назіральнасці, а таксама чуйнасці да роднага слова.


 

Пазнякоў, М. П. У родным краі : для дзяцей малодшага школьнага ўзросту / Міхась Пазнякоў ; мастак Сяргей Волкаў. — Мінск : Литература и Искусство, 2009. – 144 с. : іл.

Новую кніжку вядомага пісьменніка, лаўрэата шэрагу літаратурных прэмій Міхася Пазнякова склалі вершы, лічылкі, калыханкі, небыліцы, смяшынкі, скорагаворкі, шарады, а таксама загадкі. Дарэчы, загадкі на антонімы створаны ў беларускай лі-таратуры ўпершыню.
Напісаныя займальна, вобразна, творы маюць не толькі пазнавальнае і навучальнае значэнне. Яны таксама садзейнічаюць выхаванню дабрыні, кемлівасці, чуйнасці да роднага слова.

 


На выставе прадстаўлены выданні Міхася Паўлавіча Пазнякова з кніжных фондаў УК "Магілёўская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна".